přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024/25

 

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ

PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03) – 44 žáků (2 třídy)

Tradiční obor pro dívky a chlapce s velmi dobrým uplatněním absolventů.
Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, odebírat biologický materiál, poskytovat první pomoc a další.

Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených prostorách školy. Při praktickém vyučování spolupracujeme zejména se Svitavskou a Litomyšlskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy.

Absolventi se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména se zdravotnickým zaměřením.

MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ (53-41-M/04) – 20 žáků (1 třída)

Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.

Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praktické vyučování probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.

 

OBECNÉ INFORMACE – 1. KOLO

V letošním roce se poprvé uplatňuje nový model digitálního přijímacího řízení. Výhodou pro uchazeče je, že může podat přihlášky až na 3 střední školy (respektive 3 obory, které mohou být na jedné škole). Přijímací řízení bude probíhat v systému DIPSY (digitální přijímací systém, https://www.dipsy.cz). Školy (respektive obory vzdělání) musí být na všech přihláškách uvedeny ve stejném pořadí, systém DIPSY bude případné nesrovnalosti kontrolovat. 

Pro všechny uchazeče o studium v maturitních oborech vzdělání je zachována povinnost absolvovat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Každý uchazeč má dva pokusy. Novinkou je, že místo konání zkoušky přiřadí uchazeči systém DIPSY, uchazeč se toto místo dozví teprve z pozvánky ke zkoušce. Na základě doporučení zřizovatele školy je stanovena hranice úspěšnosti u jednotné přijímací zkoušky na nejméně 25 bodů z obou testů (z možných 100 bodů). Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou uvolněny školám až po náhradním termínu. Jednotlivé školy k výsledkům jednotné zkoušky přiřadí body za školní kritéria a stanoví pořadí uchazečů. Následně systém DIPSY rozřadí uchazeče podle výsledků a prioritizace škol na přihlášce. Pořadí uchazečů zveřejní pod registračními kódy škola a centrálně i systém DIPSY. Rozhodnutí se netiskne a nezasílá. Zápisové lístky byly zrušeny. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů nebo volba školy jiné priority nebude možná.

Legislativa umožňuje jisté úpravy jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení. Žáci – cizinci si podávají žádost o úpravy na zvláštním formuláři. V případě nekonání testu z českého jazyka se znalost češtiny ověřuje řízeným rozhovorem. 

V kritériích přijímacího řízení v SZŠ Svitavy je podrobně popsán způsob podání přihlášky včetně příloh. Povinnou přílohou u obou našich oborů je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Ministerstvo připravilo vzorový formulář, naše škola má připraveny vlastní formuláře pro každý obor, kam se jen uvedou údaje o uchazeči a zákonném zástupci. Z hlediska legislativy jsou tyto formuláře rovnocenné. 

Prosíme všechny zákonné zástupce, kteří mají zřízenu digitální identitu (nejčastěji bankovní identita), aby využili elektronické podání přes systém DIPSY. Zjednoduší to práci školám, vyloučí eventuální omyly při ručním přepisu údajů a zrychlí vzájemnou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. Systém bude otevřen pro uchazeče/zákonné zástupce 1. února 2024.

Podrobné informace k nové podobě přijímacího řízení včetně instruktážních videí, metodik, formulářů přihlášek a příloh jsou zveřejněny na webu Přijímačky 2024 (https://www.prihlaskynastredni.cz). Další informace včetně legislativy jsou na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (https://www.cermat.cz). K dispozici je také facebooková stránka k přijímačkám.

Doufáme, že přijímací řízení společně zvládneme hladce a bez komplikací. Všem uchazečům přejeme mnoho úspěchů u jednotných testů.  

V případě dotazů prosím volejte na čísla 777635100 (ředitel), 775635101 (zástupkyně ředitele) nebo pište na mail skola@szs.svitavy.cz.

 

TERMÍNY PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: DO 31. 1. 2024
  • ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ: OD 1. 2. DO 20. 2. 2024
  • TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 12. 4. a 15. 4. 2024 (NÁHRADNÍ TERMÍN 29. 4. A 30. 4. 2024)
  • VYHLÁŠENÍ VYÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 15. 5. 2024 

přidejte se k nám

  • Už jste byli na dni otevřených dveří?

  • Chcete pomoci najít bydlení?

  • Podejte přihlášku

  • Přijďte na přijímačky