INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Japanese buy fake rolexwww.myphilippplein.com

Zpracování osobních údajů je jednou z nezbytných potřeb naší školy, bez kterých bychom nemohli provozovat naše hlavní činnosti. S ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 679/2016 a další související právní normy a závazné výklady Vám tímto poskytujeme důležité informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte. Vzhledem ke komplexnosti a rozsáhlosti informací o zpracování osobních údajů Vám také doporučujeme navštívit naše webové stránky https://www.szs.svitavy.cz, kde naleznete podrobnější a aktuální informace.

1. KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správcem osobních údajů je Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 se sídlem Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy, IČ 00498815.

Škola disponuje pověřencem na ochranu osobních údajů. Je jím RNDr. Radomír Švejcar, který dohlíží na řádné zpracování osobních dat a na kterého se můžete kdykoliv obrátit jak písemně, tak elektronicky na email poverenec@szs.svitavy.cz.

2. Z JAKÝCH DŮVODŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Právní základ pro zpracování osobních údajů: veřejný zájem – škola. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Dotčené osobní údaje dělíme do těchto kategorií:

a) obecné, organizační:
–  zaměstnanci – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození, bydliště, telefon, e-mail, údaje o dětech zaměstnanců;
– žáci – jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje o žácích a o zákonných zástupcích žáků;
b) zvláštní (citlivé):
– výše mzdy zaměstnance,
– údaje o kázeňských opatřeních žáků, chování žáků, znevýhodnění žáků, mimořádném nadání žáků, podpůrných opatřeních žáků;

Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost plnit naši zákonnou povinnost. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zajištění vzdělávání podle školského zákona ve znění prováděcích předpisů, ale také pro uzavření smlouvy (nepovinné vzdělávací aktivity). Pro uzavření a plnění dané smlouvy se školou jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný. Jedná se zejména o činnost organizační na zajištění exkurzí, výletů, sportovních kurzů, které jsou spojené s výkazem aktivit, cestovním pojištěním, ubytováním, poučením o bezpečnosti, hlášením úrazů, apod.

Dále tato data zpracováváme pro účely prezentace výsledků vzdělávání, prezentací akcí školy, tvorby výroční zprávy školy, almanachu apod.

Pokud žák nebo zákonný zástupce uvede informace o specifickém zdravotním, sociálním či jiném znevýhodnění žáka, které škola může podpořit individuálním vzdělávacím plánem, zpracováváme tyto informace v nezbytném rozsahu po dobu opatření. Pokud je opatření spojeno s čerpáním dotací, jsou tyto informace uloženy v agendách školy po dobu potřebnou k prokázání nároku na čerpání pomoci, zpravidla 5 let. Poskytnutí Vašich osobních údajů je pro tyto účely zcela dobrovolné, je však také zcela nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu nebo zpracování na základě zveřejnění nebo zpracování na základě výslovného souhlasu.

3. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY?
Oprávněným zájmem školy je zajištění ochrany majetku organizace i majetku odkládaného (kamerový systém v okolí budovy školy), zajištění bezpečného prostředí (systém přístupu do budovy školy), zajištění funkčnosti IT technologií, informovat Vás o novinkách a změnách spojených se vzděláváním žáků.

4. ZPRACOVÁNÍ NA SOUHLAS
Každé zpracování se provádí transparentně se sdělením náležitostí včetně informování.

5. KTERÉ SUBJEKTY MAJÍ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?
Kromě zaměstnanců jsou informace předávány na základě zákona státním orgánům a na základě smlouvy zpracovatelům. Se zpracovateli je sepsána zpracovatelská smlouva.

6. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ?
Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání právního vztahu – školní docházky. Dále v souvislosti s právními povinnostmi účetními, archivními ve znění jednotlivých povinností. Přehled zákonných titulů zpracování a lhůt je uveden na https://www.szs.svitavy.cz.

7. JAKÁ PRÁVA MÁTE ZARUČENA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Máte právo kdykoliv se obrátit na naši školu a na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Máte právo na: přístup; opravu; vymazání; omezení zpracování; námitku vůči zpracování; přenositelnost. Tato práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech.
S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz

8. JAKÉ ČINNOSTI PROVÁDÍME AUTOMATIZOVANĚ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Škola využívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování, jejichž účelem je zajištění elektronického hodnocení testů jako součásti vybraných vzdělávacích aktivit a docházky. Škola bez ručního zpracování nevyužívá automatizované rozhodování vedoucí k právním následkům. Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se prosím obrátit na telefonní číslo 461535100 či přímo písemně na korespondenční adresu Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy.

9. ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci; žáci
Kategorie příjemců osobních údajů: účetní PaM; správa sociálního zabezpečení; zdravotní pojišťovny, zaměstnanci školy; ČŠI
Předání osobních údajů do třetí země: ne
Doba uložení osobních údajů – kritéria pro výmaz: spisový řád – skartační plán (min. 1 – max. 45 let)
Zdroje osobních údajů: zaměstnanci; žáci
Automatizované rozhodování: ne
Povinnost poskytnutí osobních údajů – právní podklady: zákoník práce; zákony o daních, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení; zákon o spisové službě; zákon
o účetnictví; kybernetický zákon; občanský zákoník; školský zákon a vyhlášky; zákon o pedagogických pracovnících; správní řád

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: nemožnost plnit zákonnou povinnost
Účel zpracování osobních údajů: personální a mzdová agenda, evidence žáků, třídní
matrika, informace o žácích, tvorba posudků, potvrzení, maturitní zkouška, přijímací řízení, záznamy z pedagogických rad, dotační programy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, FKSP, účetní a daňové doklady, výkazy, přehledy, školská rada, BOZP, PO, úrazy, smlouvy, dary, spisová služba, webové stránky, fotografie, videa, kamerový systém

Technická a organizační bezpečnostní opatření: fyzická bezpečnost, procesní bezpečnost, elektronická bezpečnost

Za správnost zodpovídá: pověřenec pro ochranu osobních údajů

10. PLATNOST OD 25. 5. 2018