Sanitář

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 pořádá ve spolupráci se Svitavskou nemocnicí kvalifikační kurz Sanitář. Kurz je akreditovaný MZČR pod č.j.: MZDR 24747/2023-8/ONP, s platností od 1. 11.2023 do 31. 10. 2028.
 
Celkový rozsah kurzu je 180 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 praxe. Teoretická výuka probíhá ve škole. Odborná praxe se uskutečňuje na klinických pracovištích Nemocnic Pardubického kraje, a. s. – pracovištích Svitavské nemocnice.
 
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v rozsahu 5 hod. Závěrečná zkouška má dvě části – praktickou a teoretickou. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.
 
Podle § 9 vyhlášky č. 537/2006, o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, jsou uchazeči povinni se očkovat proti hepatitidě B. Při zahájení kurzu musí uchazeč předložit potvrzení o očkování, nebo o zahájení očkování.
 
Vstupní podmínky: 18 let, základní vzdělání, očkování proti hepatitidě B (viz výše)
 
Účastnický poplatek: 8 500 Kč
 
Termín kurzu: 10. 1. – 20. 3. 2024 (rozvrh kurzu viz dokumenty níže)

Kontakt: Mgr. Marie Štarhová

Tel.: 461 535 100

Mobil: 775 635 101

E-mail: starhova@szs.svitavy.cz

Související soubory

SPORTOVNÍ MASÁŽ

Cílem kurzu je vybavit absolventa vědomostmi a dovednostmi pro provádění masérských a regeneračních služeb. Absolvent najde uplatnění jako sportovní nebo rekondiční masér v regeneračních a sportovních centrech, lázních, fitness centrech apod.

NÁPLŇ KURZU:
– přednášky z anatomie a fyziologie člověka, první pomoci
– komunikace s klientem
– osobnost maséra, vybavení provozovny
– teoretické a praktické zvládnutí masáže
– indikace a kontraindikace masáže
– individuální konzultace, porady pro zahájení samostatné práce maséra

ZÁVĚR KURZU:
Účastník, který absolvoval 80% vzdělávání, obdrží „Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu“. Pokud má absolvent zájem získat živnostenské oprávnění, musí úspěšně složit zkoušku profesní kvalifikace Sportovní masáž, kód: 69-037-M. Zkouška probíhá před komisí dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. Zkoušku zajišťuje naše škola jako autorizovaná osoba MŠMT. Tím absolvent získá doklad odborné způsobilosti.

MÍSTO KONÁNÍ: budova SZŠ Svitavy

PŘIHLÁŠKY: Mgr. Kateřina Konůpková, mobil: 731 610 659, konupkova@szs.svitavy.cz

Související soubory