zdravotnická
škola svitavy

Praktická
sestra

Základní obor na středních zdravotnických školách s výborným uplatněním absolventů. Tento obor stále častěji studují také chlapci.

Žáci se učí poskytovat základní péči o pacienta a provádět výkony v průběhu celého ošetřovatelského procesu, např. sledovat fyziologické funkce pacienta, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům, podávat léky, vykonávat jednoduché výkony podle pokynů lékaře nebo zubního lékaře a pod odborným vedením poskytovat i specializované úkony. Při studiu si žáci osvojují stanovené postupy a standardy a etické jednání s pacientem.

Masér ve
zdravotnictví

Atraktivní obor vhodný pro dívky a chlapce. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji.

Žáci se učí poskytovat vybrané metody léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo rehabilitačního lékaře, např. provádět klasické masáže, aplikovat teplo, podávat zábaly, připravovat a podávat částečné i celkové koupele, provádět základní vodoléčebné procedury a další metody a techniky, jednat v souladu s profesní etikou, dodržovat stanovené předpisy související s pracovní činností, pracovat se zdravotnickou dokumentací, dodržovat hygienicko-epidemiologický režim.

VOŠ

Diplomovaná
všeobecná sestra

Perspektivní obor vzdělání pro všechny maturanty.

Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci. Uplatnění najde v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, domácí péči a zařízeních sociálních služeb.
Studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra je rovnocenné bakalářskému studiu na VŠ. Je však zaměřeno více prakticky.