DIPLOMOVANÁ
VŠEOBECNÁ
SESTRA

Perspektivní obor vzdělání pro všechny absolventy středních škol s maturitou. Povolání diplomované všeobecné sestry patří mezi tři nejprestižnější profese v České republice.

kód oboru: 53-41-N/11
obor vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
délka vzdělávání: 3 roky
forma vzdělávání: denní

PROFIL ABSOLVENTA
OBORU DVS

Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci, případně se podílí na výzkumu v ošetřovatelství. Uplatnění najde v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, domácí péči a zařízeních sociálních služeb.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
O STUDIU VOŠ

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Výhodou studia VOŠ je větší propojení s praxí.

Studium je zakončeno absolutoriem (absolventská práce a její obhajoba, zkouška z odborných předmětů a zkouška z anglického jazyka). Absolventi užívají titul DiS. (Diplomovaný specialista) psaný za jménem.

CO NABÍZÍME
NAŠIM STUDENTŮM

Vyšší odborná škola zdravotnická Svitavy se věnuje poskytování vysoce kvalitního vzdělání v oblasti zdravotnictví. Naše škola je místem, kde se teorie a praxe prolínají tak, aby studenti získali nejen potřebné znalosti, ale také praktické zkušenosti a dovednosti, které je připraví na jejich budoucí profesní život. To vše se děje v příjemné, přátelské a rodinné atmosféře menší školy, kde se studenti setkávají napříč třídami a obory.

K dispozici jsou moderně zařízené a špičkově vybavené odborné učebny pro výuku anatomie, první pomoci i ošetřovatelské péče. 

Spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, kde studenti absolvují praktickou část svého studia. Předávání odborných vědomostí i dovedností probíhá pod vedením zkušených pedagogů s dlouholetou praxi i odborníků profesionálů, kteří se snaží připravit studenty na výzvy, které je čekají v rychle se vyvíjejícím světě zdravotnictví.

 • Povinné základní předměty (výběr)

 • Anatomie

 • Fyziologie

 • Odborná latinská terminologie

 • Farmakologie

 • Patologie a patologická fyziologie

 • Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

 • Základy biofyziky

 • Základy biochemie

 • Základy genetiky

 • Hematologie a transfuzní lékařství

 • Klinická propedeutika

 • Zobrazovací metody a radiační ochrana

 • Výživa a dietetika

 • Rehabilitační ošetřovatelství

 • Anglický jazyk

 • Povinné oborové předměty (výběr)

 • První pomoc

 • Teorie ošetřovatelství

 • Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

 • Ošetřovatelské postupy

 • Komunitní péče

 • Transkulturní ošetřovatelství

 • Etika v ošetřovatelství

 • Výzkum v ošetřovatelství

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech

 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

 • Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii

 • Ošetřovatelská péče v neurologii

 • Ošetřovatelská péče v pediatrii

 • Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

 • Intenzivní ošetřovatelská péče