Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) na Střední zdravotnické škole, Svitavy, Purkyňova 256  je zřízeno  a provozováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

ŠPP na SZŠ Svitavy zahrnuje školního metodika prevence a výchovného poradce.

Školní metodik prevence provádí zejména:

  • záchyt signálů rizikového chování, Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
  • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
  • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
  • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.


Školním metodikem prevence je Mgr. Zuzana Kršková.

Kontakt: krskova@szs.svitavy.cz,

Konzultační hodiny: pátek 13:30 – 14:00 nebo kdykoliv po domluvě

Výchovný poradce poskytuje zejména:

  • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
  • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.


Výchovným poradcem je Mgr. Jana Brixová.

Kontakt: brixova@szs.svitavy.cz, 721 506 848

Konzultační hodiny: středa 13:15 – 13:45 nebo kdykoliv po domluvě