Projekt I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 je zapojena do projektu Implementace Krajského
akčního plánu Pardubického kraje II (KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora
polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do
9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání
pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro
základní školy na středních školách, Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních
škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 —30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání — zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělává
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Související soubory

PRVNÍ POMOC - ODBORNÁ KOMPETENCE KAŽDÉHO PEDAGOGA

V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro výuku první pomoci (příručka pro pedagogy, soubor videosekvencí a soubor pracovních karet). Materiály jsou určeny pro nekomerční využití ve školách a školských zařízeních. Podmínkou je bezplatná registrace na tomto webu.

Projekt OP RLZ "Vybudování centra celoživotního vzdělávání při SZŠ Svitavy"

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Související soubory